J.D. Hickman J.D. Hickman
Home  >  Community Rugby  >  Competitions  >  B Grade Pool B  >  B Grade Pool B

B Grade Pool B - B Grade Pool B

B Grade Pool B B Grade Pool B

Saturday, 10 May 2014
11:15 Inglewood High 1st XV NPBHS 5thXV Inglewood High
11:15 FDMC 3rdXV NPBHS U16 FDMC
11:15 Central 2ndXV Hawera High 2nd XV Stratford High